polar_bird: (Полярний Птах)
[personal profile] polar_bird
зокрема, чому я взяв це слово в лапки і взагалі говорив про подію з неприховним сарказмомвідповідаю: так, я знаю, що гітлерівська окупація була для Києва і киян величезним лихом і принесла смерть десяткам тисяч мирних мешканців нашої столиці. але є одне але.

війна стала можливою виключно завдяки діям керівництва ВКП(б) і Червоної Армії. за більшовицькі авантюри заплатили життям жертви нацистської окупації і прості мобілізовані солдати-червоноармійці, серед яких був і мій прадід, кинутий в холодні води Дніпра, на гітлерівські кулемети.

я не хочу називати прихід ще одного зла - хай навіть суттєво меншого - "визволенням". мої предки не стали вільними в 1943 чи 45 році, одне поневолення змінилося іншим.

я не хочу розмірковувати, чи була "радянська окупація", чи це було закономірне народження тоталітарного режиму в самій Україні - надто багато "але" з'явиться у таких розмірковуваннях.

але те, що визволення для нас настало лише 24 серпня 1991 року - факт.

як на мене, вся ця возня корупціонерів навколо псевдовизволення і псевдоперемоги - лише чергові танці на кістках жертв страшної війни.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 1112 1314
151617 18192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios