polar_bird: (Полярний Птах)
[personal profile] polar_bird


Пригадуєте, ми колись дискутували про "Акцію нищення поляків" на Волині? Мені тоді ще казали, що це наслідок політики меншості, яка хотіла втримати край у складі ненависної для більшості держави. Ось етнічний склад Волині на 1931 рік.

Українці — 68,0%
Поляки — 16,6%
Євреї — 9,9%

А ось Крим, 2001 рік.

Росіяни — 58,32%
Українці — 24,32%
Кримські татари — 12,03%

Якщо врахувати, що частина "українців" Криму - це русскоязичноє насєлєніє, картина вимальовується дуже подібна, чи ж не так? Які висновки зробимо?

[Poll #1960591]

Я вважаю, що терор проти цивільного населення за етнічною ознакою - це злочин. Навіть якщо воно світоглядно ближче до "ворожої" держави чи організації. Карати припустимо лише за дії, а не за етнічне походження.

Українська держава мусить прийняти ці твердження за аксіому і застосовувати їх в тому числі до оцінки нашої непростої історії. Лише таким чином ми можемо забезпечити соборність і силу України.

P.S. Насправді проблема ось у чому: за часів бездержавності етнічні українські націоналісти мріяли про "Державу на своїх етнічних теренах", тобто основним критерієм було - чи населені певні території людьми, яких ми вважаємо українцями.

З цієї точки зору не мало значення, які там кордони Польщі чи Румунії узгодило міжнародне співтовариство: нам головне "захистити українців", хочуть вони того чи ні. А от для польських націоналістів, скажімо, головним аргументом були міжнародно-визнані кордони. Ну і "як можна покинути напризволяще, фактично зрадити, 16% етнічних поляків Волині" - те саме, що наші націоналісти зараз кажуть про етнічних українців та кримчаків у АРК.

Фактично, Путін зараз застосовує до нас логіку українського націоналізму 1920-х: Крим не є українською етнічною територією, а отже... А ми використовуємо логіку польських націоналістів міжвоєнної доби: ці землі наші, бо такі наші визнані кордони.

Українцям варто переставати бути етнічними націоналістами, пора ставати державниками. Пора припиняти молитися на "мапу етнічних земель", пора припиняти виправдовувати етнічні чистки минулого чимось типу "а чого вони приїхали на наші землі". Ми тепер маємо державу Україна, державу багатоетнічну і взагалі різнобарвну. Треба опановувати її, а не жити в полоні стереотипів майже сторічної давності.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 1112 1314
151617 18192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios