polar_bird: (Полярний Птах)
[personal profile] polar_bird


А от я подумав таке. Припустімо, на Донбасі навели порядок і почали викладати СправжнюУкраїнськуІсторію™

- Це Бандера. Він герой.
- А чому?
- Він любив свій народ. Повстав проти держави, яка вважала його народ "несправжнім", а землі його народу - всього лише своїми "східними околицями". Він та його однодумці закладали бомби в державних установах, грабували банки, вбивали тих, хто хотів співпрацювати з ворожою державою. Він вважав, що міжнародно визнані державні кордони - це дурниця, якщо твій народ (за винятком зрадників, яких треба вбивати) хоче воз'єднатися у єдиній великій державі з братами зі Сходу. Так, може часом він обирав собі не дуже хороших союзників, часом його однодумці вбивали багатьох невинних - але не просто так, а виключно заради Великої Мети!
- І такі люди в Україні вважаються героями?
- Звісно, що може бути героїчнішим?!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 1112 1314
151617 18192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios